Προσφορά χαρτικών ειδών απο την εταιρία Intertrade Hellas Α.Β.Ε.Ε.