Προγράµµατα Παρέµβασης και Κοινωνικής Ένταξης

Πρόγραµµα ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και ψυχονοητικών ικανοτήτων: Εστιάζει στην εκπαίδευση πρακτικών σχολικών γνώσεων (ανάγνωση και γραφή), καθώς και ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Πρόγραµµα συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού: Περιλαµβάνει προ-επαγγελµατική και επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω της παροχής πληροφοριών για τα διάφορα επαγγέλµατα, της απόκτησης ηθικο-κοινωνικής συµπεριφοράς και ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

Πρόγραµµα αυτόνοµης διαβίωσης: Αφορά στην εκπαίδευση σε θέµατα προσωπικής φροντίδας, περιποίησης και ατοµικής υγιεινής των ενοίκων, καθώς και στην ανάληψη ευθυνών και οργάνωσης του προσωπικού τους χώρου.

Ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ατόµων: Η ψυχολογική υποστήριξη λειτουργεί προληπτικά βοηθώντας το άτοµο να ενισχύσει την αυτοεικόνα του και να αναπτύξει αποτελεσµατικές δεξιότητες αυτό-διαχείρισης (ενδο-προσωπικά) καθώς και λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις (δια-προσωπικά).

Πρόγραµµα συµβουλευτικής και υποστήριξης γονέων και συγγενών (ψυχοεκπαίδευση): Στοχεύει στην οµαλή και λειτουργική αναγνώριση και αποδοχή του προβλήµατος από την οικογένεια, καθώς και στην καθοδήγηση των µελών της για τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος υποστήριξης και παρέµβασης.

Προκειµένου να λειτουργήσουν οµαλά και να αποδώσουν αποτελεσµατικά τα ανωτέρω προγράµµατα, πραγµατοποιείται συνεχής συνεργασία της διεπιστηµονικής οµάδας των Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη» (ψυχίατρος, ιατρός παθολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικοί παιδαγωγοί, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής), επιτυγχάνοντας παράλληλα µια σφαιρική και πολύπλευρη παρέµβαση και στήριξη των ενοίκων.